ممنوعیت ابیاری برای ٢٠٠ هزار هکتار از مزارع کشاورزی شهرستان سنقر

طبق گزارشی کە بدست جمعیت حقوق بشر کوردستان رسیدە است نزدیک بە ٢٠٠ هزار هکتار از مزارع کشاورزی دشت ستر که پائین دست سد سلیمانشاه است بەبهانەی کم آبی از کشت آبی ممنوع گشتە و باعث نارضایتی کشاورزان و مردم منطقه شده است کە این امر باعث افت ۵۰ درصدی  تولید گندم در این منطقە شدە است.

از طرفی دیگر در همین رابطە امدە است کە  دولت ٦٠  میلیارد تومان خسارت سرمازدگی کشاورزان سنقری را که مربوط به سال ١٣٩٤ است هنوز پرداخت نکرده است کە مبلغی بالغ بر٤۵ میلیارد تومان میباشد.

لازم بە یادوریست کە هم اکنون ٧ سد در نقاط مختلف استان کرماشان  درحال بهره برداری است که ٣٢ هزار هکتار از اراضی استان کرماشان و بیش از ٤٨ هزار هکتار از زمینهای نقاط مرکزی جغرافیای سیاسی ایران  را آبیاری می کنند.

بسیاری از کشاورزان این منطقە بر این باورند کە سیاستهای مبتنی برتبعیض جمهوری اسلامی ایران نسبت بە شهروندان و کشاورزان این منطقە، نشان از کوچاندن اجباری  کشاورزان و از بین بردن زیستگاە طبیعی این ناحیە از شرق کوردستان  میباشد.

 

جمعیت حقوق بشر کوردستان