اتش سوزى بسيار گسترده در جنگلهـاى ” وشكلان و لنجاوا” در مريوان

در پى گزارش رسيده به جمعيت حقوق بشر كوردستان، در تاريخ ١٣٩٦/٠٥/٠٥ خورشيدى، بار ديگر جنگلهـا و مراتع روستاهـايى از توابع شهـرستان مريوان طعمه اتش گرديدند.

بر اساس خبر رسيده، کوهها و دره ها و مراتع وشكلان و لنجاوا از توابع شهـرستان مريوان، كه دچار اتش سوزى گسترده شده بودند، به هـمت و تلاشهـاى انجمن هـاى محلى و ساكنان منطقه مهـار گرديد، اماخسارت و زيان فراوانى به طبيعت سبز و محيط زيست وارد گشته است.

اين اتش سوزيهـا نه تنهـا سوزاندن و از بين رفتن جنگلهـا و محيط زيست سبز را كه به دنبال دارد، بلكه مراتع، علفزارهـا و ريشه گياهـان را نيز مورد اسيب و صدمه جدى قرار مى دهـد. بدين ترتيب، با از بين رفتن درختهـا و گياهـان سبز، با بارش يك باران مراتع عاری از پوشش گیاهی و طبيعت سوخته ی كوردستان مورد فرسايش تدریجی واقع مى گردد، و بدين منوال اين خسارت وارد امده قابل جبران نمى باشد. بسيار اشكار و بديهـى است، كه اتش سوزيهـاى جنگلهـا و مراتع کوردستان چه نقشه ها و اهدافی در پشت آن نهفته است.

جمعيت حقوق بشر كوردستان