حکم زندان برای سیاستمدار کورد از سوی دادگاه آلمان

در پی گزارش رسیده به جمعیت حقوق بشر کوردستان، دادگاه اجرای احکام سنگین شهر هامبورگ در آلمان ،حکم دو سال ونه ماه زندان برای سیاستمدار کورد اهل شمال كوردستان “ذکی اروغلو” صادر کرد.

لازم به ذکر است که ” ذکی اروغلو” در سال ۲۰۱۶ به درخواست دولت آلمان در ستوکهولم پایتخت سوئد دستگیر شد وتحویل دولت آلمان داده شد.
دادگاهی نامبرده از ماه اول امسال آغاز شده است و قاضی درخواست کننده در اولین نشست دادگاه حکم سه سال وسه ماه زندان را صادر کرد اما بعد دادگاه حکم دو سال ونه ماه را برای وی تصویب کرد. این در حالی است که در چند سال گذشته ۱۱ سیاستمدار کورد از طرف دادگاه آلمان به زندان محکوم شده اند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان