آتش سوزی پاطاق در سرپل ذهاب در حال پیشروی میباشد

بر اساس گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان ،آتش سوزی پاطاق سرپل ذهاب همچنان ادامه دارد و هنوز مهار نشده است.
طبق آخرین خبری کە اعضای انجمن سبز زاگرس منتشر کردە اند، این اتش سوزی ادامە داشتە و خواستار اقدام فوری برای مهار ان شدەاند.
این آتش سوزی در ۳۰ هکتار از مراتع شهرستان سرپل ذهاب در دهستان بشیوه و پاطاق بخش مرکزی سرپل ذهاب شروع شدە و مراتع و جنگل‌های بلوط را طعمە خود کردە است.

این آتش بخش زیادی از مراتع و جنگل‌های بلوط شهرستان سرپل ذهاب را در محدوده روستاهای کوسه‌ها، گاوچالی و فولادی دهستان بشیوه و پاطاق دربرگرفتە است. نیروهای حفاظت محیط زیست، مدیریت جهاد کشاورزی و نیروهای منابع طبیعی فعال در این منطقە قادر بە مهار آتش سوزی نشدە اند.

گرمای هوا و وزش بادهای گرم و اتش سوزیهای عمدی را گستردەتر کردە و بر دامنە تخریب زیست محیط شرق کوردستان می افزاید.
جمعیت حقوق بشر کوردستان