خودكشى جوانى ديگر در شهـرستان كامياران

 به دنبال گزارشى كه جمعيت حقوق بشر کوردستان دريافت نموده است، مورخ ١٣٩٦/٠٤/١٨ خورشيدى جوانى به نام مجتبى احمدى پسر مرتضى احمدى، اقدام به خودكشى از طريق حلق اويزان كردن خود در منزلش نموده و جان سپرده است. نامبرده در دوره خدمت سربازى مشغول انجام وظيفه بوده كه هـنگام خودكشى در زمان مرخصى بسر مى برده است.
قابل ذكر است، به استناد امارهـاى رسمى جمعيت حقوق بشر كوردستان، از ابتداى سال جارى (١٣٩٦) تا اكنون در شهـرهـاى شرق كوردستان، تعداد ١٨ مرد و١٤ زن خودكشى نموده اند. امار خودكشى در شهـرستان كامياران در اولين رده شهـرهـاى شرق كوردستان مى باشد.
نابسامانيهـاى اقتصادى (فقر و بيكارى)، و اجتماعى اصلى ترين فاكتورهـايى هـستند كه شهـروندان شرق كوردستان و به ويژه جوانان را در معرض ناميدى و معضل فكرى و روانى قرار داده و به هـمين سبب ناچار مى شوند اقدام به خودكشى نمايند.
يقيناً اين نوع رويكردهـا پيامد هـا و عواقب سياست هـاى ناروا و غير اصولى دست اندركاران جمهـورى اسلامى ايران در جغرافياى سياسى شرق كوردستان مى باشد.
جمعيت حقوق بشر كوردستان