صلاح الدین خدیو نویسندە و فعال سیاسی کورد ازاد شد

بر اساس گزرش جمعیت حقوق بشر کوردستان،امروز ۲۰ تیرماە، دكتر صلاح الدین خدیو،روزنامەنگار و فعال سیاسی کورد پس از یک هفته بازداشت با قرار وثیقە آزاد شدە است.

صلاح الدین خدیو سه شنبه ۱۳ تیر در شهر مهاباد شرق کوردستان توسط نهادهای امنیی جمهوری اسلامی ایران بازداشت شده و به مکان نامعلومی منتقل شده بود.

علی رغم پیگیری های خانواده این فعال سیاسی مقام های قضایی و امنیتی حاضر به اظهار نظر در خصوص دلایل بازداشت و محل نگهداری این چهرە شاخص سیاسی کورد نکردە بودند.

گزارشها حاکی از ان بود کە نیروهای وابسته به اطلاعات سپاه این فعال کورد را بازداشت کردە باشند.

صلاح الدین خدیو علاوه بر فعالیت های سیاسی با نوشتن مقالات تحلیلی با بسیاری از نشریات کوردی و فارسی در کوردستان و ایران همکاری داشته است.
جمعیت حقوق بشر کوردستان