عدم پرداخت حقوق و حق بیمە کارگران شهرداری سردشت

بر اساس گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان، حدود چهار ماه مطالبات مزدی کارگران شهرداری سردشت در شرق کوردستان پرداخت نشدە است . این در حالی است کە شهرداری این شهر حق بیمە این کارگران در ماههای گذشته را،نیز پرداخت نکردە است.
بر اساس گزارش رسیدە شهردار سردشت روز ۱۱ اردیبهشت وعده کردە بود کە دو ماه حقوق انها را بپردازد اما این وعده عملی نشدە است.

یکی از این کارگران میگوید: «حالا همکاران من قدرت پرداخت کرایه خانه را ندارند. حتی قدرت خرید نان خالی برای خانواده خود را ندارند.»
200 کارگر شهرداری سردشت که در بخش‌های مختلف فضای سبز، آتش‌نشانی و خدمات مشغول به کار هستند از ابتدای سال جاری دستمزد و مزایای مزدی خود را دریافت نکردە و بە دلیل عدم پرداخت حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی توانایی تمدید دفترچه‌ بیمە را ندارند.
از این 200 کارگر، تعدادی شرکتی و طرف قرارداد با شرکت‌های خصوصی و تعدادی هم با خود شهرداری قرارداد دارند.
یکی از این کارگران می‌گوید: ما را از مراجعه به ارگانها منع می‌کنند؛ جرئت نداریم به شورای شهر یا دیگر نهادها مراجعە کنیم؛ می‌ترسیم اعتراض کنیم، چون تحت فشاریم.

این کارگر در ادامه از وضعیت دشوار زندگی در سردشت می‌گوید: شهری که هنوز آثار شیمیایی دوران جنگ را به همراه دارد.

ساعات طولانی کار، عدم پرداخت دستمزدها، عدم توانایی خرید از جملە مواردی هستند کە مشکلات زیادی برای این کارگران بە وجود اوردە است.
جمعیت حقوق بشر کوردستان