اعدام چهـار نفر در اروميه در شرق کوردستان

در پى خبر  جمعيت حقوق بشر کوردستان ١٣٩٦/٠٤/١٧خورشيدى در زندان مركزى اروميه شرق كوردستان حكم اعدام چهـار نفر به اجرا در امد.
در اين خبر امده كه يك روز قبل از اجراى حكم اعدام چهـار نفر مذبور، انهـا به سلول انفرادى انتقال يافته بودند.

اسامى و مشخصات اعدام شدگان:
١-خليل موسى كوسى، پسر صمد،اهـل روستاى پوست در اروميه
٢- مير حاج عبدى فرزند شوكر،اهـل روستاى كلهـور در اروميه
٣- صوفى كلونك زاده گنگچين، فرزند بى مال، اهـل روستاى لرنيكان اروميه
٤- خيرالدين مشمول، اهـل روستاى بهـلولاوى نازلو در اروميه

بر اساس يك منبع مطلع، اعضاى خانواده اين چهـار تن اعدام شده، شب گذشته يك حركت اعتراضى بر عليه اجراى حكم اعدام، به انجام رساندند كه با هـجوم نيروهـاى امنيتى و اطلاعاتى جمهـورى اسلامى ايران مواجه شدند و اينكه انان حق استفاده از هـيچ نوع وسايل ارتباطى ( موبايل، دوربين فيلمبردارى) را نداشتند.
گفتنى است، بر اساس آمارهـاى رسمى سازمان ملل، كشور جمهـورى اسلامى ايران در رتبه اولين كشورهـاى جهـان است كه حكم اعدام را اجرا مى نمايد.
با اين حال جاى بسى تأمل است كه هـنوز فعالين حقوق مدنى جهـانى و سازمانهـاى بين المللى اين رويكرد غير حقوق بشرى ايران را در مورد اعدام ، بطور شفاف درز نكرده و به شيوه اى محافظه كارانه با اين قضيه برخورد مى نمايند.

جمعيت حقوق بشر كوردستان