سال گذشته ٥٣٢ مورد ازدواج ١٠ تا ١٥سال در استان سنه درشرق كوردستان ثبت شده است

طبق گزارش جمعيت حقوق بشر كوردستان و به گفته ى استاندار انتصابى جمهورى اسلامى در استان سنه، در سال گذشته در اين استان ٥٣٢ مورد ازدواج زير سن ١٠ تا ١٥ سال صورت گرفته كه جاى بسي تأمل و قابل انتقاد است.

به نقل از خبرگزارى هرانا ، عبدالحميد زاهدى استاندار استان سنه درشرق كوردستان در جلسه اى كه روز چهارشنبه ١٤/٤/٩٦ برگزار شده بود ضمن هشدار، اظهار داشت كه بايد اين رويدادها تحليل و بررسى شود.

لازم به ذكر است ، برنامه و پلان مشخص حكومت جمهورى اسلامى در مورد ازدواج زود هنگام جوانان اينست كه به جاى مبارزه با بيعدالتى، تبعيض جنسيتى و عدم رعايت حقوق كودكان، آنها را بسوى فقر و بيكارى سوق داده تا بيشتر گرفتار مشكلات زندگى شوند و منظور نامبرده از تذكرات اشاره شده، بحث انتخابات ماه گذشته و تبليغ صدور كارت هوشمند بوده نه خطر ازدواج زير سن و در كودكان.
حكومت جمهورى اسلامى دربرنامه ريزى هاى خود به جاى بررسى و توجه بيشتربه گرفتاريهاى بعد از ازدواج جوانان ، وعده وام ازدواج ، دانشجويى و براى كارمندان خود حكومت هم دهها وام و امتيازداده ، در اين وضعيت نامناسب كنونى ، نتيجه اين ازدواجها، به علت فقر و بيكارى ، از هم گسيختگى است و به جدايي منتهى ميشود .
ان دسته هم كه توانايي مقابله با برخى از مشكلات را دارند، براى امرار معاش زندگى مجبور به رفتن به شهرهاى مركزى شده يا به شغل كولبرى روى مى آورند و يا دست به فروش مواد مخدر مى زنند ، و آمار كسانى كه به علت مواد مخدر در زندانها هستند همان هايى هستند كه روند اين نوع ازدواج را تجربه كرده اند و همچنين بيشتر كولبرها كه داراى خانواده و فرزند ميباشند.

جمعيت حقوق بشر كوردستان