انکار وجود زندانی سیاسی توسط دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران

بر اساس گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان، جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران در واکنش به منتقدین در مورد بدرفتاری با زندانیان سیاسی گفت که در نظام جمهوری اسلامی هیچ زندانی سیاسی وجود ندارد.

محمدجواد لاریجانی با ارائە تعریفی غیرواقعی از زندانی سیاسی در مصاحبه ای اظهار کرد: « زندانی سیاسی یعنی کسی که در چارچوب قوانین ، فعالیت سیاسی کرده اما او را به ناحق به زندان انداخته اند چرا که حاکمان و گردانندگان نظام کار او را دوست نداشته اند. براساس این تعریف در نظام جمهوری اسلامی هیچ زندانی سیاسی وجود ندارد.»

این مقام جمهوری اسلام ایران، وجود زندانیان سیاسی را انکار و ان را توطئە مخالفان و دشمنان دولت ایران نامید.

مقام های جمهوری اسلامی ، همواره وجود زندانی سیاسی در ایران را رد کرده و دلیل زندانی شدن منتقدان سیاسی را « جرایم امنیتی» دانسته اند.
این در حالی است کە هم اکنون صدها زندانی سیاسی در زندان های ایران وجود دارند، زندانیانی کە از کوچکترین حق و حقوق خود محروم بودە و تنها بە دلیل مخالت فکری- نظری در حبس ەستند، قابل ذکر است کە اکثریت زندانیان سیاسی در ایران را کوردها تشکیل میدهند.
جمعیت حقوق بشر کوردستان