اتش سوزى جنگلهـا و چراهـگاههاى كرماشان در شرق كوردستان

بر اساس گزارش جمعيت حقوق بشر كوردستان، مدير مسئول منابع اب و ابخیزداری استان كرماشان در گفتگويى اظهـار داشت: از اغاز فصل گرما در سال جارى حدود ٢٢٠ هـكتار از جنگلهـا و علفزارهـا شهـر كرماشان در مقياس كل در اتش سوخته اند. وى افزود: از اين مقدار حدود ١٧٠ هـكتار چراهـگاههـا و ٥٠ هـكتار جنگل را در برگرفته است.

قابل توجه است، در نتيجه عدم مديريت صحيح مسئولان امر جمهـورى اسلامى ايران در استان كرماشان در شرق كوردستان، هـر سال بر ميزان از بين جنگلهـا و مراتع در اثر اتش سوزيهـا افزوده مى شود.
اين واقع در حالى است، جمهـورى اسلامى ايران به شيوه نادرست و غير مستند امارهاى غير واقعى را در اين ارتباط ارائه مى دهـد.
به استناد امارهـاىي كه جمعيت حقوق بشر کوردستان دريافت نموده است، قسمت بيشتر اتش سوزيهـاى جنگلهـا و مراتع استان كرماشان عمدى بوده و نيروهاى وابسته به جمهـورى اسلامى ايران، در اجراى اين اقدامات دست داشته اند.
هـمچنان در صورت وقوع اين اتش سوزيهـا، نهـادهـا و ادارات وابسته حكومتى هـيچ گونه اقدامى در جهـت خاموش و مهـار نمودن اتش سوزيهـاى اين جنگلهـا و مراتع انجام نمى دهـند، بلكه در بسيارى مواقع ساكنان منطقه و مدافعين محيط زيست با عدم وجود تكنولوژى لازم و ابتداي ترين امكانات اقدام به مهـار اتش سوزيهـا مى نمايند، كه در بسيارى مواقع هـم مواجه با ايجاد مشكل و تهـديد هـا از جانب نيروهـاى حكومتى مى گردند.

جمعيت حقوق بشر كوردستان