روند روزافزون افزايش اعتياد بە مواد مخدر در شرق كردستان

بنا بە گزارشی کوتاە از جمعیت حقوق بشر کوردستان در این سالهای اخیر شاهد افزايش اعتياد در شرق كردستان بدليل ميزان بيكارى زياد موجود در شرق كردستان هستیم .
در گزارش اخیر به نقل از سليم كريمى دبير شوراى هماهنگى مبارزه با مواد مخدر استان كردستان اذعان داشتەاست ٢١٠٠٠نفر ميزان معتادين استان كردستان برآورد شده است كه از اين تعداد ٩.٥ درصد را بانوان به خود اختصاص ميدهند كه متأسفانه گرايش بيشتر آنها به مواد مخدر صنعتى است. كاهش سن اعتياد به كمتر از ١٨ سال و ريشه دواندن اعتياد در خانواده سلامت كودكان را نيز بەخطر مى اندازد.
لازم بە ذکر است طبق گزارشات رصد شدە ٣٠٪ از زنان توسط شوهرانشان آلودهرشده اند. اين يعنى حداقل ٤٠٠٠ كودك داراى پدر و مادر معتاد هستند و در واقع حداقل نيمى از اين كودكان دچار اعتياد شده و اين خطر كاهش بيشتر سن اعتياد در اين استان است.
در اين رابطه ميتوان به علل اعتياد كه افزايش فقر و بيكارى است اشاره كرد. فقر و محروميت مردم شرق كردستان از جمله كمبود فضاهاى آموزشى براى مثال عدم مدرسه در بسيارى از روستاهاى شهرستان بانه، فقدان آب و برق در بسيارى از روستاهاى بيجار، عدم راههاى ارتباطى و امكانات بهداشتى و مراكز درمانى، اماكن ورزشى و دبيرستان و فقدان مراكز تفريحى و كتابخانه و عدم وجود برنامه هاى پيشگيرى از اعتياد از موارديست كه بايد بدان اشاره نمود.
لازم به يادآورى است افزايش اعتياد خود موجب افزايش ايدز و هپاتيت ، بيماريهاى روحى ، افزايش فساد و فحشا ميگردد.
جمعيت حقوق بشر كردستان