بازداشت پنج تن اعضای خانوادە حسین پناهی در شرق کوردستان

طبق گزارشی کە بدست جمعیت حقوق بشر کوردستان رسیدە است صبح امروز چهارم تیرماە یکشنبه انور حسین پناهی در حالی که برای دیدار با پدر و مادرش از تهران برگشته بود، توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران در شرق کوردستان بازداشت شد.
شب گذشته سوم تیرماە زبیر حسین پناهی ، انور حسین پناهی ، افشین حسین پناهی و احمد حسین پناهی هم بازداشت شده اند.
لازم بە یادوریست کە روز جمعە دوم تیرماه رامین و صباح حسین پناهی ، حامد سیف پناهی و بهزاد نوری در شهر سنندج توسط نیروهای سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران در شهر سنندج هدف تیراندازی قرار گرفتند کە صباح ، بهزاد و حامد جان خود را از دست داده و رامین حسین پناهی در حالی که مورد اصابت دو گلوله قرار گرفته بود به بیمارستانی در سنندج منتقل و بعد از نیم ساعت نیروهای سپاه پاسداران وی را به جای نامعلومی منتقل کرده اند.
خانوادە حسین پناهی در نامەایی بە مجامع جهانی نوشتەاند کە مدت ده سال است که وضعیت ناهنجار دستگیری ، کشتن و تبعید و انواع فشارهای جسمی و روحی برای خانواده ما بطور سیستماتیک فراهم شده و خانواده ما در طول این ده سال تحت فشار شدید وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران ایران بوده که در این بین دچار سختی ومشقت‌های فروان شدەایم، تجربه تلخ از دست دادن مکرر و متعدد اعضای خانواده “اشرف و صباح و مسعود حسین پناهی و …” و صدمات جسمی و روحی “انور حسین پناهی” در دوران هفت سال بازداشت در شکنجه گاههای اطلاعات و زندان برای ما فراموش ناشدنی است. همچنین روز گذشتە با ارسال نامەایی، خانواده حسین پناهی اعلام نمودند: “از سلامتی فرزندمان ” رامین ” مطمئن نیستیم.”
دراين نامە آمدە است ؛ شنبە شب گذشته سوم تیر ماە نیروهای اطلاعات سپاه جمهوری اسلامی ایران به خانه آنها یورش برده و پروانه حسین پناهی خواهر بزرگ و پدر سالخوردە آنها را مورد ضرب و شتم قرار دادەاند.
در خاتمه آنها از نهادها و مجامع بین المللی خواستەاند که با مداخله جدی و موثر از وقوع یک فاجعه دیگر برای این خانواده جلوگیری کنند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان