مصادرە چمنزار کشاورزان برای معدن طلا در روستای بهار لو

طبق گزارشی کە بدست جمعیت حقوق بشر کوردستان رسیدە است   استاندار انتصابی جمهوری اسلامی ایران در استان سنە  بە شهروندان این روستا گفتە است کە اگر چمنزار روستای بهارلو را به معدن طلا نفروشند، از کشیدن اب اشامیدنی برای این روستا خودداری خواهد کرد.

وضعیت آب آلوده این روستاها بە  دلیل  شستشوی سنگهای این معدن  آلوده به آرسنیک شدە است، غیر قابل اشامیدن میباشد و روستاهای اطراف این معدن را با مشکلات فراوانی از جملە الودە شدن ابهای زیر زمینی و سطحی، خشک شدن مزارع و درختان میوە روبرو کردە است کە موجب بیکاری بسیاری از کشاورزان و دامداران این منطقە شدە  و همچنین بە دلیل  انفجار جهت بدست اوردن هر چە بیشتر مواد خام معدنی منازل مسکونی بسیاری از روستاییان ترک برداشته است.

معدن طلای ساریگونی در شهرستان قروه توسط  شرکت زرکوه که ٧٠% این شرکت توسط قزاقستان و ٣٠% توسط شرکتی ایرانی، ادارە میشود.  در این معدن علاوه بر طلا، نقره و جیوه هم وجود دارد. ذخیرەی معدن طلای زرکوه 4.5 میلیون تن است کە بنا بە گفتەی کارشناسان 18 تن ذخیره طلای قطعی دارد.

 

جمعیت حقوق بشر کوردستان