گرد و غبار شهـرستانهـاى مهـران و ايلام را فرا گرفت

در گزارش رسیده به جمعيت حقوق بشر کوردستان و به نقل از خبرگزاری مهر، در تاريخ ١٣٩٦/٠٤/٠١ خورشيدى،گرد و غبار هـواى شهـرستانهـاى مهـران و ايلام را غبارآلود كرده است و وزش باد شديد هـم به گسترده شدن اين پديده ناهـمگون طبيعى كمك كرده و احتمال غبارآلود شدن كل مناطق هم مى رود.

ادامه گزارش حاكى از اين است که طى سال جارى نيز مانند سالهـاى گذشته گرد و غبار هـمواره زندگى مردم استان ايلام در شرق كوردستان را مختل كرده و موجب آسيب پذيرى و مولد طوفان هـاى گرد و غبار شده است.
پارامترهـاى زيادى مانند پوشش گياهـى، وضعيت آب و هـواى جارى و ميزان رطوبت خاك در منشأ بروز هـمچون پديده اى محسوب مى شوند،به طورى كه در زمينه كشاورزى و الگوى كشت در ايران و از جمله در مناطق شرق كوردستان، سياستهـاى نادرستى دنبال شده كه منجر به بهـره بردارى بى رويه از آبهـاى زير زمينى منطقه شده است.

مشكلات پى در پى و مداوم آب و هـوايى و محيط زيست،هـمواره يكى از بزرگترين و ملموس ترين مشكلاتى است كه گريبانگير ساكنان شهـرهـاى شرق كوردستان گرديده است.
بديهـى است كه سياستهـاى بسيار نادرست و سوء مديريت حاكمان جمهـورى اسلامى ايران در جغرافياى سياسى شرق كوردستان و به دليل امنيتى جلوه دادن اين مناطق، از مهـمترين فاكتورهـاى به وجود آمدن مشكلات زیست محیطی در شرق كوردستان مى باشد واین درحالیست که طبق كنوانسيون سازمان ملل متحد، عدم داشتن سياست هـا و عملكردهـاى اجرايى صحیح در قبال محيط زيست از جانب دولتهـا،نقض آشكار حقوق بشر به شمار مى رود.

جمعيت حقوق بشر كوردستان