كشته شدن يك كولبر ديگر در شرق كوردستان

در پى خبرى كه توسط جمعيت حقوق بشر كوردستان دريافت شده، يك كولبر ديگر به نام “محمد داربرانى” به دليل شليك مستقيم نيروهـاى انتظامى جمهـورى اسلامى ايران، مورد اصابت واقع شده و جانش را از دست داد.

كشته شدن محمد داربرانى و زخمى شدن دو كولبر ديگر اهـل پيرانشهـر در حالى در اين هـفته روى داد، كه سيروان عزيزى كولبر جوان اهـل سردشت به دليل شليك نيروهـاى مسلح وابسته به جمهـورى اسلامى ايران، جان خود را از دست داد.
جمهـورى اسلامى ايران، روزانه و مستمر كولبران زحمتكش كورد را در بخش هـاى مختلف شرق كوردستان، مورد هـدف قرار داده و جانشان را مى گيرد.
در ادامه گزارش امده است، كه تا اكنون هـيچكدام از نمايندگان منتخب شده كورد در پارلمان جمهـورى اسلامى ايران، هـيچگونه واکنشی در برابر مسئوليت خود نسبت به ملت خود به جاى نياورده، و هـيچ اقدام مثبتى را در اين رابطه انجام نداده اند.

قابل ذكر است، در شرق كوردستان به علت نبودن هـيچ امكانات و فرصت شغلى و بيكارى روزافزون، ساكنان اين شهـرهـا و روستاهـا و به ويژه جوانان، مجبور هـستند كه به شغل كولبرى، كه شغلى مملو از ريسك و خطر است، روى بياورند، در حالى كه جمهـورى اسلامى ايران انان را روزانه مورد هـدف گلوله هـاى خود قرار داده و جانشان را مى گيرد.
جمعيت حقوق بشر كوردستان