شيوه نوين اعتراضى كارگران شهـردارى نوراباد لورستان در مقابل شهـردارى

پذيرايى از خود با سفره مملو از برگ درخت

در پى گزارشى كه به دست جمعيت حقوق بشر كوردستان رسيده است در تاريخ ١٣٩٦/٠٣/٢٧ خورشيدى در شهـرستان نوراباد از توابع استان لورستان، كارگران شهـردارى نوراباد لورستان دست به اقدام نمادين اعتراضى در مقابل شهـردارى زدند.

قابل ذكر است بيشتر كارگران اين شهـردارى به مدت هـفت ماه است كه هـيچ دستمزدى دريافت ننموده اند و در اين موقعيت كه سايه دردناك فقر و زير خط فقر بودن اكثر مردم در كشور ايران و به ويژه در شهـرهـاى شرق كوردستان سايه افكنده است، دولت تدبير و اميد ( روحانى ) هـيچ گونه اقدامى براى حل اين مشكلات جدى و ويرانگر به اجرا در نمى اورد، قابل تأمل است .

كه اين قشر (كارگران شهـردارى) از جامعه كه با انجام زحمتى بى دريغ سعى در تميز نمودن محيط زيست شهـروندان و انهایی كه مسئول و جوابگوى نيازمنديهـاى اوليه زندگى براى اين كارگران بايستى باشند، اقدام به هـيچگونه عملكرد درستى كه مبنى بر دادن حقوق اوليه اين كارگران باشد دست نمى زنند.

لذا در هـمين اثناء اين كارگران مجبور به پهـن نمودن سفره اى نمادين كه نشان از نداشتن آه در بساط كارگران شهـردارى است ، شدند تا با انجام اين اقدام اعتراضى نداى حق طلبانه خودشان را به گوش مسئولين شهـردارى نوراباد برسانند.

گفتنى است در شرق كوردستان و به ويژه استان لورستان كه داراى بخشهـاى عظيمى از زمينهـاى قابل كشت كشاورزى و دامدارى مى باشد و هـمچنين بيشترين چاهـهاى نفت در اين منطقه وجود دارند اما با اين وصف ساكنان شهـرهـاى استان لورستان، داراى بدترين نوع زندگى از نظر اقتصادى (فقر و بيكارى) مى باشند. قابل توجه است كه ساكنان اين مناطق با انجام شيوه هـاى مختلف اعتراضى خواهـان رساندن نداى نارضاي خود به گوش مسئولان بوده و هـستند اما هـيچ مسئول حكومتى خواهـان شنيدن صداى اين معترضان نمى باشند و اين در حالى است كه نيروهـاى وابسته به رژيم ايران هـرگونه اعتراضات مردمى را سرکوب میکند .

جمعيت حقوق بشر كوردستان