جادەهای شرق کوردستان  قتل گاە شهروندان

طبق گزارشی کە بدست جمعیت حقوق بشر کوردستان رسیدە است در سال  ٩٥ تنها در جادههای استان سنە ٣١٤ نفر کشتە و حدود دو برابر کشتە ها نیز زخمی شدەاند در استان کرماشان، ایلام و ارومیە  اماری از طرف مسئولین دولتی ارائە نشدە ، اما بر اساس اخبار موجود در رسانەهای این استانها تعداد کشتە و زخمیهای این استانها نیز تاحدودى  نزدیک بە امارهای تصادفات در استان سنە میباشد

قتل‌گاه‌ها شاید بهترین تعبیر و صفتی باشد که بتوان برای جاده‌های استان سنە  برگزید چراکه سالانه صدها نفر از شهروندان  بی گناه در این جاده‌ها به دلیل تصادفات جان خود را از دست می‌دهند.

جدای از كيفيت  پايين برخی از خودروهای تولید داخل که یکی از عوامل بالا رفتن آمار کشته های تصادفات جاده ای می‌باشد، کیفیت زیرساخت حمل و نقل از عوامل اصلی و دلایل تاثیر گذار بر امنیت مسافرین زمینی است.

علاوه بر معضلات جاده‌ای در استان سنە ، تردد مرگبار تانکرهای حمل سوخت موجب مرگ‌ها، سوختن‌ها و جزغاله شدن شهروندان شدە است.

در حالیکە مسئولین دولتی اذعان میدارند کە حدود ١٥ درصد از واردات و صادرات کل کشور از  جادەهای استانهای شرق کوردستان تردد میکنند و مضاف بر موارد فوق، تصویب لایحه مناطق آزاد تجاری بانه و مریوان را نیز در دست دارند ، مسئولین دولتی جمهوری اسلامی ایران نیز بارها تاکید کردەاند کە زیر ساخت حمل و نقلی – اعم از زمینی، هوایی و ریلی – به هیچ عنوان جوابگوی ترانزیت کالا و مسافرین  در این مناطق نبودە است.

همچنین علی رغم  اینکە تاکنون  بسیاری از  مسئولین دولتی جمهوری اسلامی ایران  حل معضل  جادەهای استانهای سنە ، ایلام ، کرماشان و اورميه را   بە عنوان یکی از مسائل اتتخاباتی خود مطرح کردەاند اما تاکنون بە وەعدەهای خود عمل نکردە و تنها جهت بە پای صندوق کشاندن  شهروندان  حل معضل جادەها را بە میان اوردەاند.

با نگاهی کوتاه بە ازاد راەهای  جغرافياى سیاسی ايران میتوان بە خوبی مشاهدە کرد کە در استان سنە ،  کرماشان ،  ایلام و اورميه هیچ بزرگ راهی وجود ندارد این در حالیست کە در جغرافیای سیاسی ایران  در چند سال اخیر بیش از ٢ هزار  کیلو متر ازاد راە  ساختە شدە است  همچنین از مجموع ٣٥ هزار کیلومتر بزرگ راە  در این جغرافیای سیاسی تنها  کمتر از ٢ هزار کیلو متر از ان در شرق کوردستان وجود دارد کە بیشتر این جادەها نیز  از استانداردهای  پایینتری برخوردار  بودە و بیشتر بر روی جادەهای قدیمی این جادەها احداث و یا مرمت شدەاند. در استان اورميه احداث بزرگراه  و اتصال خط آهن قدمت ٤ دهه داشته  با وجود اين كه استان اورميه داراى بيشترين طول  جادەهایی است کە ان را بە با استاندارد  راه روستايي با  ١٢٧٠٠  كيلومتر ميباشد و در يك آمار ديگرى امدە است کە  نزديك به يك سوم جاده هاى روستايي اسفالت ولى با كيفيت غير استاندارد ميباشد

این در حالیست کە در چند سال اخیر جمهوری اسلامی ایران جهت خارج کردن  و انتقال ابهای شرق کوردستان بە مناطق مرکزی جغرفیای سیاسی ایران پروژەهای زیادی  با هزینەهای گزافی پرداخت کردە است.

 

جمعيت حقوق بشر كوردستان