منطقە ریتە در شهرستان درەشهر طعمە اتش شد

بر اساس گزارش رسیدە بە جمعیت حقوق بشر کوردستان، منطقه کوهستانی «ریته» در شهرستان دره شهر از توابع استان ایلام در شرق کوردستان دچار حریق شدە و جنگل و مراتع ان درحال سوختن هستند.
شدت اتش بەحدی میباشد کە خسارتهای جبران ناپذیری بە محیط زیست این بخش از کوردستان وارد نمودە است.
ارگانهای دولتی جمهۆری اسلامی ایران وور کوردستان هیچ گونە اقدامی جهت کنترل این حریق نکردەاند، این درحالی است کە نهادهای دولتی این حکومت میبایست اقدامات لازم جهت پیشگیری از وقایع از این دست پیش بینی کردە و امکانات لازم جهت این ونە اتش سوزیها را در منطقە فراهم اورند.
مردم خواستار مهار این اتش سوزی شدە و خواستار کمک مردم به نیروهای منابع طبیعی و محیط زیست شدەاند.
قابل ذکر است کە دو رۆز قبل نیز مراتع و جنگلهای شهرستان مریوان در شرق کوردستان دچار حریق شدە بودند،جنگلهای”چاڵی سوور” و دشت “هەنگە ژاڵە” و “دەیمە جۆ”ی مەریوان دچار حریق شدند.
این اتش سوزی نیز تنها توسط مردم و فعالان محیط زیست این شهر کنترل و خاموش شد.
قابل ذکر است اتش سوزی مریوان بەخاطر توپباران های پاسگاە جمهوری اسلامی ایران در روستای گلە مریوان روی دادە بود.
جمعیت حقوق بشر کوردستان