جمعیت حقوق بشر کوردستان
اخبار

حدود را بشناسید، هتک حرمت و بی احترامی بە ملت کورد را بر نمی تابیم.

توده های مردم کوردستان؛

چنانکه اطلاع دارید روز چهارشنبه هفته گذشته هفدهم خردادماه در سناریویی از پیش برنامه ریزی شده و نه چندان حساب شده دو حمله تروریستی از جانب گروههای افراطی سنی مذهب(داعش)بە یکی به ساختمان ملاقاتهای مردمی مجلس شورای اسلامی و دیگری به نقطه ای در حوالی آرامگاه خمینی در تهران بوقوع پیوست که مستمسکی باشد برای جمهوری اسلامی جهت اجرایی کردن موجی نوین از طرحها و برنامه هایش  علیه سرکوب و ارعاب هرچه بیشتر ملت کورد.

آشکار و واضح است که شرایط موجود منطقه ای و پیروزیهای پی در پی و عظیم کوردها در روژاوا(غرب کوردستان) و نیز اعلام و عزم کوردها در باشور(جنوب کوردستان) جهت برپائی رفراندوم و همه پرسی  کشور مستقل کوردستان و نزدیک شدن  هرچه بیشتر و بیشتر کوردها  ودستیابی بە حق تعیین سرنوشت خویش، که با رجوع به منشور حقوق  بشر  سازمان ملل متحد حق مشروع هر ملتی میباشد  و همە این عوامل جمهوری اسلامی ایران و سیستم ولایت فقیه اش را به تمامی برافروخته و آشفته نموده و از هضم شرایط جدید عاجز و ناتوان کردە است.

لذا در واکنشی عصبی و در عکس العمل به معادلات جدید و مهار خشمی که تمام وجودشان را فراگرفته  است خود را ناچار به انجام چنین نمایشات مضحکی میبیند، تا به خیال خود از طرفی چهره ای تیره و تار از کوردها و اصالتشان در اذهان ترسیم نموده  تا بدین وسیله و با بهره گیری کامل از شبکه رسانەایی  وسائل ارتباطات جمعی، پشتیبانی و همنوایی مشروع داخلی به منظور لاپوشانی ترور و اقدامات غیر حقوق بشری نیروهای سرکوبگر خود و ادامه پایمال کردن حقوق ملل دیگر و از جمله ملت کورد برای خود کسب نماید .

همانطور که اشاره گردید این دسیسە  به منظور راه اندازی دوری جدید از سرکوب و کشتار و اعدام و به بند کشیدن بیشتر شهروندان کورد جهت پیشگیری از خیزش و جنبش فراگیر احتمالی کوردها در شرق کوردستان است.

یکی دیگر از اهداف جمهوری اسلامی در این رابطه ایجاد تنش و دودستگی درمیان شهروندان شیعه و سنی کورد در شرق کوردستان میباشد، لازم به ذکر است که در میان ما ملت کورد جدا از مسلمانان سنی مذهب جمعیت عمده وکثیری از شیعه مذهبان و پیروان سایر ادیان و مذاهب  دیگر نیز وجود دارند و همزیستی مسالمت آمیز و پیوندهای فامیلی و خانوادگی متعدد میان انهامستحکم بوده که این مهم خود از نقاط قوت همیشگی و مایه مباهات و افتخار ملت کورد بوده و هست.

مسئله کورد هیچگاە بعنوان مسئله ای مذهبی و دینی نبودە است  بلکه ریشه درعدم  قبول حقانیت ملی این ملت  از جانب جمهوری اسلامی در چهارچوب جغرافیای سیاسی  ایران  را داشته و دارد.

حکومت جمهوری اسلامی ایران و دیگر حکومتهای اشغالگر  دیگر بخشهای  کوردستان کە حاکمیت زورمدارانه خود را بر خاک کوردستان گستردە و تحمیل نمودە و سعی بر محو و نابودی هویت ملی ما دارند باید بدانند چنانچه بخواهند به بهانه های واهی و پوچ سعی در چسباندن برچسب تروریست بودن و لکه دار کردن کرامت کوردها را داشته  باشند و  با یورش به کوردستان و مردمانش با توجیهاتی از قبیل لزوم حفظ یکپارچگی جغرافیایی و تمامیت ارضی خود را تشدید بخشند با واکنش و مقاومت جدی این ملت روبرو خواهند شد و اینگونه اقداماتشان به هیچ وجه قابل تحمل نخواهد بود، جمهوری اسلامی ایران  خود همواره و در طول چندین دهه از بزرگترین تروریستهای جهان  بوده و دست ترور در اقصا نقاط جهان  از آستینشان بیرون زده است.

ما بدینوسیلە ضمن محکوم کردن شدید هر گونه عملیات تروریستی و از جمله حملات تروریستی اخیر داعش های ایرانی در سطح شهر تهران، هر گونه تبلیغات مسموم و هتک حرمت و نفرت پراکنی علیه ملت کورد به بهانه مذکور از جانب رسانه های حکومتی را که این روزها بطرز افسارگسیخته ای درجریان بوده و میباشد را قویا محکوم نموده همچنین از تمامی اقشار ملت کورد و کلیه نهادهای مدنی و حقوق بشری و نیز سایر مردمان آزاده و آزاد اندیش سرتاسر جهان میخواهیم که صدای اعتراض و نارضایتی خود را بلند نموده  و به دفاع از کرامت و پیشینه پر افتخار و سابقه درخشان مبارزاتی این ملت در مواجهه با تروریسم و تروریستها، باالخص نوع داعشی آن برخیزند، تا بدینگونه و با این اقدام مهم و حیاتی تمامی توطئه ها و نقشه های شوم جمهوری اسلامی  ایران و دیگر سرکوبگران  ملت کورد که به سختی تلاش بر تسخیر و تملک دائمی این آب و خاک، و محو پیشینه و تاریخ درخشان و کهن ملت کورد را دارند، ناکام و عقیم گذاریم.

Related posts

چه کسی جوابگوست؟

اقدام به خود كشى دختر ۲۲ساله مريوانى و حلق آويز كردن خود

شلیک مستقیم نیروهای نظامی ایران به زخمی شدن چند کولبر انجامید