تجمع رانندگان اتوبوس در مقابل استانداری کرماشان 

طبق گزارش رسيده به جمعيت حقوق بشر كوردستان ، رانندگان اتوبوس درون‌شهری در شهر کرماشان  نسبت به برخی مطالبات صنفی خویش معترض شده و برای نشان دادن این اعتراض اتوبوسهای خود را در جلو استانداری این شهر پارک کردند.

به نقل از خبر ، رانندگان اتوبوس درون‌شهری  روز سە شنبە ٢٣ خرداد ماە  در شهر کرماشان نسبت به مطالبات صنفی خویش معترض شده و بە همین  دلیل برای نشان دادن این اعتراض در جلو استانداری این شهر اتوبوسهای خود را پارک کردند.

اعتراض رانندگان اتوبوس نسبت به عدم پرداخت یارانه اتوبوس‌های درون‌شهری است که در این راستا باید دولت یارانه مربوط به رانندگان اتوبوس درون‌شهری را به شهرداری پرداخت می‌کرد که تاکنون این اتفاق نیفتاده است.

اتوبوس‌های ناوگان حمل و نقل عمومی درون‌شهری کرماشان اغلب مستهلک شده و هزینه نگهداری این وسایل حمل و نقل عمومی برای رانندگان بالا  و عدم پرداخت  یارانه مربوطه و پایین بودن هزینه جابه‌جایی مسافران وضعیت معیشتی بسیاری از رانندگان را بە خطر انداختە است.

 

جمعیت حقوق بشر کوردستان