پرسنل و بخشی از  زندانیان زندان بیرجند  محمد امین عبدالهی را مورد ضرب شتم شدید قرار دادند

بنا بە گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان  محمد امین عبداللهی زندانیانی سیاسی کورد  روز ٢١ خرداد ماە  از سوی زندانیان  و زندانبانان زندان بیرجند  بە جهت کورد بود و پیرو اینن اهل سنت مورد ضرب و شتم قرار گرفت.

در گزارش امدە است کە بخشی از زندانیان و زندانبان محمد امین عبداللهی  را  داعشی خطاب میکنند کە محمد امین  در مقابل این خطابت از خود دفاع نموده و از انها میخواهد کە او را اینگونە خطاب نکنند اما بخشی از  زندانیان به محمد عبدالهی  یورش بردە و وی را مورد ضرب و شتم قرار میدهند  و درگیری میان وی و زندانیان زندان بیرجند که اکثرا  پیرو ایین شیعه هستند روی می دهد. بعد از درگیری گارد و پرسنل زندان وارد محوطه شده و ضرب و شتم را تداوم می بخشند واین زندانی کورد را  همراه  با دیگر زندانیان مورد ضرب و شتم شدید قرار می دهند.

در نهایت محمد امین عبدالهی در این درگیری از ناحیە صورت و سینە مجروح میشود اما  پرسنل زندان بە وی اجازە مراجعە بە بهداری زندان را نمیدهند.

محمد امین عبداللهی متاهل و دارای یک فرزند است و خانواده وی که در شهر بوکان استان ارمیە  سکونت دارند، به دلیل بعد مسافت تا بیرجند و مشکلات مالی امکان ملاقات با وی را در چند سال گدشتە نداشتەاند.

محمدامین عبدالهی اهل بوکان، پاییز سال ۱۳۸۴ بازداشت و پس از ۱۵ماه بلاتکلیفی در دادگاه انقلاب مهاباد به اتهام محاربه از طریق همکاری موثر و مسلحانه با احزاب کوردستانی د و نیز تبلیغ علیه نظام، محاکمه و در مجموع به ۱۸سال زندان و تبعید به زندان طبس محکوم شد، وی پس از گذراندن مدتی در زندان های ارومیه و مهاباد به زندان طبس و سپس بیرجند تبعید شد و در حال حاضر مشغول تحمل یازدهمین سال حبس در تبعید است.

اگرچه پس از گذشت بیش از نیمی از حبس، قانونا این زندانی می تواند به طور مشروط آزاد شود ولی مسئولین قضایی تا کنون به دلایل نامشخص با درخواست آزادی مشروط وی مخالفت کرده اند.

شایان ذکر است ،که بعد از حمله چند عنصر داعش به ساختمان مجلس و مقبره خمینی در تهران،   تبلیغات گسترده ای از سوی رسانه های جمهوری اسلامی ایران بر علیە ملت کورد اغاز گردیده  و  این تبلیغات منفی بر ضد کوردها  در سطح جامعەی ایران بی تاثیر نبوده است.

 

جمعیت حقوق بشر کوردستان