زخمى شدن يك كولبر و تلف شدن ٦ رأس اسب باربر كولبران

طبق گزارش رسيده به جمعيت حقوق بشر كوردستان ، روز ٢٠ خرداد ماه ١٣٩٦ شمسي ، در تیراندازی مستقیم نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی ایران بە سوی کولبران يك كولبر كورد به نام ” على محمدى ” اهل روستاى شريكان  از توابع بخش نوسود از شرق كوردستان  زخمى و ٦ رأس از چارپايان  آنان نيز تلف شدند.

در گزارش امدە است کە  اين كولبران در حالى مورد تيراندازى  قرار گرفتند كه در داخل خاك شرق كوردستان و منطقه قلاگاه بوده و بارى به همراه نداشتند.

در حالییکە مسئولین و مدیران  جمهوری اسلامی ایران در شرق کوردستان بارها  در این اواخر اعلام کردەاند کە تیراندازی  بە سوی کولبران غیرقانونی میباشد و جهت تسهیل کولبری پروژەهایی از جملە بیمە اجتماعی برای کولبران بعنوان یک سوژە تبلیغاتی بکار گرفتە شدە است، نیروهای انتظامی همجنان بە سوی کولبران تیراندازی کردە و انها را زخمی و یا بە قتل میرساند.

لازم بە ذکر است کە علت اصلی کولبری در  شرق کوردستان  بیکاری  و عدم بەکارگیری نیروی کار شهروندان از جانب مرکز دولتی و نیمە دولتی  جمهوری اسلامی ایران میباشد  و این معضل اجتماعی  را نمی توان با کارت بیمە کولبران حل نمود  بلکە  نیازمند تغییر اساسی سیاستهای مسئولین و حمکرانان جمهوری اسلامی ایران  در زمینە سرمایه‌گذاری درست، ایجاد زیرساخت‌های لازم جهت  توسعه پایدار  و ایجاد اشتغالزایی در شرق کوردستان است.

 

جمعيت حقوق بشر كوردستان