تخریب بیش از ٥٠ باب مغازه در “ننله” سنه توسط شهرداری

طبق گزارش رسیده به جمعیت حقوق بشر کوردستان و به نقل از خبرگزاریهای دولتی جمهوری اسلامی ایران،مدیر اداره اجرائیات شهرداری سنه در شرق کوردستان، از تخریب ٥٠ دهنه مغاز غیر مجاز در ناحیه منفصل شهری”ننله” خبر داد و گفت: در یک هفته گذشته بیش از ٦٠ مغازه  که از طریق ساخت وساز غیر مجاز احداث شده بود، با حکم مراجع قضایی تخریب شد.

هفته گذشته نیز بر اساس حکم مراجع قضایی مجوز تخریب ١٣ دهنه از مغازه‌های غیرمجاز در جاده اصلی ننله گرفته شد و با حضور مسئولان قضایی و انتظامی،تخریب این مغازه‌ها اجرا گردید.

در گزارش آمدە است کە اغلب زمین‌های واقع در جاده اصلی ناحیه منفصل شهری جزء زمین‌های دولتی و اراضی ملی محسوب می‌شود.

لازم به گفتن است که طبق اظهارات یکی از مغازه داران بە گزارشگر حقوق بشر کوردستان،نیروهای شهرداری با همکاری نیروهای انتظامی در هفتەهای گذشتە اقدام بە تخریب مغازەهای بسیاری از شهروندان نمودەاند و این اقدام در حالی صورت گرفتە است کە اجناس مغازەداران در زیر آوار این تخریب مدفون شدە و توسط ماشینهای شهرداری بە محلی نامعلوم انتقال دادە شدە اند.

این مغازەدار همچنین اظهار داشت کە مدتی است شهرداری سنه اقدام بە مصادرە کردن  زمینهایی کە بصورت قولنامە بفروش رفتەاند کردە است و میگویند کە این زمینها دولتی است اما این واقعیت ندارد چراکه زمینهایی کە در این مسیر وجود دارند زمینهای کشاورزی بودە است کە بە دلیل خشکی و احداث جادە قابل کشت نمیباشند و توسط صاحبان این زمینها سالها پیش بفروش رفتە است.

 

جمعیت حقوق بشر کوردستان