خودكشى جوان مريوانى (شرق كردستان)

خودكشى جوان مريوانى (شرق كردستان)

بر اساس خيرهاى رسيده يك جوان كورد اهل مريوان خودكشى و به زندگى خود پايان داد.

اين پسر ٢٤ ساله كه ديروز اقدام به خودكشى نموده بود بدليل وخامت حالش به بيمارستان توحيد سنندج اعزام گرديد.
اين جوان با استفاده از قرص برنج به خودكشى اقدام نمود. مرگ به اين روش، مرگى دردناك است و فرد با عطش و زجر شديد در حل هوشيارى با زجر و سوزش شديد در بدن مواجه گرديده و در سه تا چهار ساعت با تاثير بر سيستم تنفسى و قلب ، در اثر مرگى زجرآور خواهد مرد.
با توجه به تكرار روزمره اين حوادث و خودكشيهاى افزاينده در كردستان ، لزوم اقدامات سريع براى جلوگيرى از اين مرگها، در مردم شرق كردستان بسيار ضرورى و فورى است. اقدامات پيشگيرى مى تواند نجات دهنده اين افراد باشد كه دولت مسئوليت آنرا دارد.
معضل بيكارى و وضع اقتصادى بد موجب نااميدى و احساس پوچى شده كه به افكار منفى و پايان دهنده و نهايتاً اقدام خودكشى مى انجامد.

جمعيت حقوق بشر كردستان