محرومیت زندانی سیاسی کورد چنگیز قدم خیری از رسیدگی پزشکی

طبق گزارش رسیدە بەجمعیت حقوق بشر کوردستان وبنابە گزارش خبرگزاری هرانا “چنگیز قدم خیری” متولد ۱۳۶۷ اهل شهر کامیاران در شرق کوردستان کە درسال ۱۳۹۰ بازداشت و بەزندان مرکزی سنە منتقل شد وخانوادەی نامبردە پس ازچند ماە بی خبری ونگرانی از دستگیری وزخمی شدن این زندانی از وضعیت وحال وی باخبرشدند. وی پس از تحمل ۲سال حبس بەزندان مسجد سلیمان در اهواز تبعید شد. این زندانی طی چندین جلسە محاکمە ازسوی دادگاە انقلاب سنە بەریاست قاضی بابایی بە ٤۰سال حبس تعزیری محکوم شد.

شایان ذکر است کەعلیرغم تایید پزشکان زندان مبنی بر ضرورت انجام عمل جراحی و وخامت حال، بادخالت وزارت اطلاعات از رسیدگی پزشکی محروم ماندە است. جای بسی تامل است کەنامبردە درزمان بازداشت بشدت زخمی شدە بود و باوجود بیش از ۵سال از زمان بازداشت همچنان ترکش از بدن وی خارج نشدە است. یک منبع نزدیک بە خانوادەی نامبردە ضمن تایید این خبر درگفتگو باگزارشگر هرانا گفت: این زندانی بیش از یک سال پیش باتودیع وثیقەی ۳۵۰میلیون تومانی بەمرخصی استعلاجی ۱۵روزە اعزام شد کە علیرغم تشکیل پروندەی پزشکی دربیمارستانی واقع درشهر دزفول بەدلیل سانحەای کەبرای اعضای خانوادەی وی رخ داد، قادر بە انجام عمل جراحی وبستری شدن دربیمارستان نشد. وهمچنین درپی تمدید درخواست مرخصی ازسوی این زندانی حسب شرایط پیش آمدە ، مسئولین زندان بەوی وعدە دادند کە ٤۰روز دیگر مجددا از زندان بەمرخصی اعزام خواهد شد، با این وجود بیش از یکسال است کە با وجود وضعیت بدجسمی وعفونت ناشی از بە جاماندن ترکش درناحیەی ران پا، از اعطای مرخصی بەاین زندانی بعلت دخالت ادارەی اطلاعات کامیاران ممانعت بەعمل می آید.

جمعیت حقوق بشر کوردستان