خودكشى زن مريوانى در شرق كوردستان

طبق گزارشی کە بدست جمعيت حقوق بشر کوردستان رسیدە است در تاريخ امروز ١٣٩٦/٣/١٤ خورشيدى یک زن ۲۴ ساله با نام اختصاری (ه.ق) خود را حلق آویز کرد و سپس توسط پرسنل اورژانس بە بیمارستان فجر در مریوان منتقل شد، در ادامه گزارش قيد شده كه فرد مذكور جان خود را از دست داده است.

لازم بە ذکر است کە طبق امارهای جمعیت حقوق بشر کوردستان از اول سال جاری خورشیدی تاکنون بیشتر از ١٠ زن در استان سنە ، ١٢زن در استان کرماشان ، ٩ زن در استان ئیلام و٨ زن در استان ارومیە اقدام بە خودکشی نمودەاند.
بر طبق آمارهای مرکز امار ایران در جغرافیای سیاسی ایران،امار خودکشیها ٦ در هر صد هزار نفر است اما در استان ایلام با ٢٦ در هر صد هزار نفر و استان کرمانشاه با ٢٣ در هر صد هزار نفر ،رتبه های اول و دوم را در این جغرافياى سیاسی را دارند. در سال ١٣٩٤ سه هزار خودکشی موفق(٦٤ درصد مردان و ٣٦ درصد زنان)در ایران رخ داد که این رقم یک درصد کل مرگ و میرهاست.

بسیاری از کارشناسان انگیزه خودکشی را بە ترتیب مربوط به مسائل، فقر و تنگدستی، تبعیض هـاى اجتماعی و خانوادگی ،شکست و ناامیدی، ناموسى،اختلافات خانوادگی، تحصیل و ازدواج، ، بیماری های روانی استرس ها و فشارهای روانی، تنهایی، عشق و تمایلات شدید عاطفی و اعتیاد به مواد مخدر و مواد توهم زا است که در این میان سهم خودکشی با انگیزه فقر و تنگدستی با ٤١ درصد بالاترین علت خودکشی ذکر شده است.
بديهـى است كه اين رويكرد هـا و ناهـنجارهـاى اجتماعى ريشه در نابسامانيهـاى سياسى و اقتصادى در كل كشور ايران و بويژه در شهـرهـاى شرق كوردستان از جانب دست اندركاران حكومت اسلامى ايران مى باشد.

جمعيت حقوق بشر كوردستان