خودکشی رانندە تریلی در میدان “باوەرەشی” مريوان و زن سردشتی

طبق گزارشی کە بدست جمعیت حقوق بشر کوردستان رسیدە است،پنجشنبه ۱۱ خرداد ماه ۱۳۹۶ شمسی،جوان کورد ۲۵ ساله اهل مریوان با نام اختصاری(ه. م) که راننده تریلی حامل مواد سوختی بود،طی حادثه ای که در میدان باوه‌رەشی(امام حسین) مريوان برایش پیش آمد و در نتیجه آن تریلی چپ کرده بود،راننده نامبرده در نیمه های شب در حوالی بلوار ابو عمار با حلق آویز کردن خود به زندگیش پایان داد.

همچنین در شب گذشتە نیز یک زن سردشتی بە اسم (چ.ع) در شهرمیاندوآب اقدام بە خودکشی کرد کە وی نیز جانش را از دست داد.

بر اساس گزارشهای موجود،آمار خودکشیها در استانهای شرق کوردستان نسبت بە جغرافیای سیاسی ایران بیشتر میباشد و خودکشی زنان در رتبه های اول تا سوم قرار دارند، به طوری که استان کرمانشاه در رتبه اول، استان ایلام در رتبه دوم و استان سنە در رتبه سوم قرار گرفته است.

روانشناسان براین باورند کە  عوامل اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی در افزایش خودکشیها  تاثیرگذار بوده و عوامل اقتصادی و زیستی هر چه تغییرات بیشتری داشتە باشند،آمار خودکشی نیز به همان نسبت افزایش پیدا میکند. همچنین در مورد خودکشی زنان  به این نکته مهم اشاره شده است که بە همان میزان که عوامل فرهنگی، سنت ها و باورهای مردسالارانه در جامعه شدت بگیرد،روند رو به رشد خودکشی در زنان،سیر صعودی خواهد داشت.

 

جمعیت حقوق بشر کوردستان