محمد نظری زندانی سیاسی کورد کە سە سال پیش باید ازاد میشد  از درمان در زندان  محروم است.

طبق گزارشی کە بدست جمعیت حقوق بشر کوردستان رسیدە است محمد نظری کە از بیماری قلبی و آرتروز گردن رنج می برد و در شرایط جسمی نامناسبی به سر می برد از اعزام به بیمارستان و رسیدگی پزشکی محروم مانده است.

در گزارش امدە است کە  رئیس زندان رجایی شهر کرج در رابطه با عدم اعزام وی به بیمارستان مدعی شده است که دستور اعزام وی باید از سوی دادگاه انقلاب کرج صادر شود در حالی که دادگاه انقلاب کرج اعلام کرده است که دادگاه انقلاب ارومیه باید رسیدگی های لازم را در این مورد انجام دهد و همچنین دادگاه انقلاب ارومیه نیز اعلام کرده است که دادگاه انقلاب تهران باید دستور اعزام وی را صادر کند.

محمد نظری، زندانی سیاسی و بیمار محبوس در زندان رجایی شهر کرج سه شنبه ۹ خرداد ماه ۱۳۹۶، بیست و چهارمین  سال زندانی  بودن آغاز کردە  با وجود بیماری قلبی و آرتروز گردن به دلیل پروسه مبهم و پر ابهام اداری تاکنون از آزادی مشروط، مرخصی و رسیدگی پزشکی محروم مانده است.

محمد  نظری در نامه ای کە بدست  جمعیت حقوق بشرکوردستان رسیدە است نوشتە بود کەبه خاطر مشکل قلبم بنا بر نظر رئیس بهداری و متخصص قلب زندان رجایی شهر کرج باید به بیمارستان اعزام می شدم اما دادگاه از صدور مجوز اعزام خودداری به عمل آورد و تا کنون هیچ گونه جوابی نداده است. او  در ادمە میافزاید کە در سال‌های اخیر با نامه نگاری‌های متعدد به روسای حکومت منجمله رئیس قوه قضائیه و دادستان کل کشور، دادگاه مهاباد و حتی شخص وزیر اطلاعات، تلاش کردم تا از راه قانونی پیگیر وضعیت پرونده ام باشم. اما همگی آنها بی پاسخ ماندند تا اینکه چندماه پیش با پیگیری‌هایی که خانواده ام انجام دادند، معلوم شد هیچ کدام از نامه هایم به مراجع ذی‌ربط ارسال نشده اند و نامه هایم توسط آقای سیگاروئی مسئول اجرای احکام به دلایل مختلف گم شده اند که حتی نامه ای اخیرا از سوی مراجع قضایی برایم ابلاغ شده بود، توسط آقای سیگاروئی مفقود گردیده است. با اینکه مسئولین زندان دستور داده اند تا کپی نامه ام را بدهند اما مسئول اجرای احکام از دادن آن خودداری می کند.

محمد نظری ۱۳۵۰ در سال ۱۳۷۳ در بوکان به اتهام همکاری با یکی از احزاب کوردستانی بازداشت به اعدام محکوم شد. این حکم بعد از گذشت ۵ سال به تحمل حبس ابد تقلیل یافت. پس از بررسی مجدد پرونده در سال ۱۳۹۲ دادگاه انقلاب جمهوری اسلامی ایران در مهاباد با آزادی وی موافقت شد اما تاکنون  همچنان در زندان رجایی شهر نگهداری میشود. درآبانماه سال گذشتە دادگاه انقلاب جمهوری اسلامی ایران  با درخواست وی جهت  انتقال به زندان ارومیه  موافقت اما نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران مخالفت کردند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان