کوردستانی را اخراج و از شهرهای دیگر استخدام میکنند

طبق گزارشی کە بدست جمعیت حقوق بشر کوردستان رسیدە است نمایندە انتصابی جمهوری اسلامی ایران برای شهرهای سنندج ، دیواندرە  و کامیاران بە این اذعان کرد کە  ادارات دولتی جمهوری اسلامی ایران  در شرق کوردستان شهروندان کوردستانی را اخراج و مسئولان این ادارات خویشاوندان خود را از شهرهای  غیر کوردستان بە این مناطق  اوردە و انها را با حقوقهای کلان استخدام میمانید.

او همچنین در مصاحبە  خود با خبرگزاریهای دولتی گفتە است کە  اخیراً فردی در دیواندره به ما مراجعه و ضمن ارائه یک درخواست اظهار کرده در آزمون استخدامی پذیرفته شده‌ام ولی متأسفانه شاهد هستم فردی از یک شهر دیگر برای حضور در آن جایگاه به اینجا مراجعه کرده است. می‌بینیم افرادی هم از استان‌های دیگر در اینجا جذب شده‌اند وقتی هم در این باره سؤال می‌پرسیم عنوان می‌کنند که سازمان سنجش آزمون برگزار کرده است.

بيکاري در استانهای شرق کوردستان ــ سنە ، کرماشان، ایلام و ارمیە  ــ  همواره با آمارهاي ضدونقیضی از سوي مديران و مسئولان دولتی ارائه می‌شود بە عنوان مثال در سال ۹٥ طبق اظهارنظر ع نماينده انتصابی جمهوری اسلامی ایران برای شهر سنه، شمار بيکاران در اين استان را ٦٠ درصد اعلام شد ومرکز امار ایران در ابتدای سال ۹۴ مرکز آمار ایران نرخ بیکاری را در استان سنه را بیش از ۱۶ درصد اعلام کرد که بر اساس این نرخ، پس از لرستان در جایگاه دوم کشور ازنظر بیکاری قرارگرفته است و در سال ۹۴ سە استان سنە (کوردستان)، کرماشان و ایلام نیز نرخ بیکاری بە ترتیب مابین ۲۸ و ۳۲ درصد اعلام شدە است.

در سال ۹٥ درامد سالانە شهروندان شرق کردستان از میانگین کشوری بسیار پایین‌تر بودە است و بر اساس همین آمار درآمد سالانە شهروندان شرق کوردستان نزدیک بە یک و نیم میلیون تومان بودە است. این در حالی است کە میانگین درآمد سرانە در ایران حدود سە میلیون و چهارصد هزار تومان بە ثبت رسیدە است.

در همین حال معاون أمور اقتصادی  و توسعە  استانداری کوردستان میزان منابع بانکی استان  برای سال ١٣٩٥ مبلغی بالغ  بر  ۵ هزار میلیاردتومان ذکر کرد و اظهارداشت کە این میزان برابر با ٧ درصد منابع بانکی جغرافیای سیاسی ایران است. و درامد  منابع  طبیعی  استخراج شدە از معادن شرق کردستان برابر با  ٣٥ درصد  ازذخایر استخراج شدە  غیر نفتی در کل جغرافیای سیاسی  ایران میباشد  اما فقط ٧ درصد از سهم کل درامدهای صنعتی  بە شرق کوردستان باز میگردد.

جمعیت حقوق بشر کوردستان.