سد سازی بە منظور غارت منابع ابی در شرق کوردستان

بنا بە گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان به نقل استانداریهای استانهای شرق کوردستان (سنه،اورمیه،کرماشان،ایلام) پروژه های سد سازی در استانهای مذکور همچنان ادامه دارد بطوریکه در استان  سنه۱۸،اورمیه ۵۲،کرماشان ۲۲ و ایلام ۴۰ سد  در چند سالە اخیر احداث و یا در حال احداث میباشد همچنین ۸۰ واحدی سد سازی در حال مطالعه و مرحلە اجرایی  قرار دارد.

بعنوان نمونە در سال گذشتە، جمهوری اسلامی ایران با احداث سد “داریان” در منطقه اورامانات باعث تخریب آثار باستانی فراوانی در این منطقه شد و کوتاه ترین رود جهان که در این بخش  ازکوردستان قرار دارد، در معرض نابودی کامل قرار گرفت و در کمی پایین تر از این سد، سد دیگری که بر روی رودخانه “سیمره” احداث شد باعث تخریب آثار بسیار کهن (ایلام) گردید.

بیش از ۲ سال است که یک شرکت سد سازی سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران در شرق کوردستان، اقدام به ساخت سد در “کانی سیو” پیرانشهر نموده است کە آب رودخانه ی “زی گه وره” و بلندیهای دره ” شیخ ئایشه”  را بەخطر انداخته است.

این در حالیست کە  تمامی ذخیرە سد آب “داریان” و ۸۰ درصد آب سد “گاوشان”  بە دیگر مناطق ایران جهت شرب و ابیاری کشاورزی انتقال دادە میشود در همین حال  در استان سنە  تنها ۷۰۰۰ هکتار از این اراضی توسط آبهای سدهای ساخته شده سیراب میشوند. درحالی که میانگین اراضی آبی کشاورزی درجغرفیای سیاسی ایران  ۳۶  درصد می باشد،میانگین اراضی آبی کشاورزی درشرق کوردستان  کمتر از ١٠ در صد  میباشد.

لازم به ذکر است که برابر آمار ارائه شده توسط جهاد کشاورزی  استان سنە ۴۶٠ هزار هکتار اراضی در پایاب سدهای ساخته شده وجود دارد که تاکنون هیچ کاری در زمینه احداث شبکه آبرسانی به این اراضی صورت نگرفته است،

باوجود اینکە  اجرای پروژه های سدسازی در شرق کوردستان  به اهدافی همچون تامین آب شرب شهرها و توسعه کشاورزی اشاره شده است اما آنچه در عمل مشاهده می شود چیزی جز این است و دولت جمهوری اسلامی ایران با غارت منابع  طبیعی شرق کوردستان سعی در امحاء و نابودی محیط زیستی شهروندان را دارد که این موضوع طبق ماده ۵۵ کنفرانس لاهه در سال(۱۹۰۷)و کنواسیون ژنو مبنی بر غارت منابع طبیعی که زیر سیطره دولت قرار گرفته باشد کاملا ،ممنوع اعلام شده است.

 

جمعیت حقوق بشر کوردستان