کمپین اتحاد زنان سوسیالیست برای “فیگن یوکسداغ”

کمپین اتحاد زنان سوسیالیست برای “فیگن یوکسداغ”

بر اساس گزارش رسیدە بەجمعیت حقوق بشر کوردستان، اتحاد زنان سوسیالیست در جریان کمپین فیگن یوکسداغ را تحویل نمیدهیم و اراده زنان شکست ناپذیر”است،اعلام نمودند که در مورخه ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۶،در چندین شهر اروپا این کمپین را به اجرا گذاشته وتا چهارم مردادماه ادامه دارد.
فیگن یوکسداغ دبیر مشترک حزب دمکراتیک خلقها “HDP” ،  سیاستمداریست که همیشه در برابر دیکتاتوری موجود در ترکیه مقاومت کرده و در جریان سیاستهای امحاء و نابودی ملت کورد در شمال کوردستان،در تاریخ (۲۰۱۶/۱۱/۴)بازداشت و تاکنون در زندان بسر میبرد.

اتحاد زنان سوسیالیست اظهار نمودند که حاکمان سیاسی حقوق زنان را پایمال کرده و این در حالیست که هیچکدام از دادگاههایی که یوکسداغ در آنها دادگاهی شده است قانونی نبوده و ما بعنوان کمپین دفاع از ایشان،در شهرها و محله های اروپا حمایت همه جانبه خود را اعلام میداریم.

جمعیت حقوق بشر کوردستان