عدم توجه دست اندركاران شهـردارى شهـرستان بوكان به حفظ محيط زيست

بنا به گزارشهـاى دريافت شده به جمعيت حقوق بشر كوردستان، فعالين انجمن حفاظت از محيط زيست شهـرستان بوكان در شرق كوردستان، اعتراضات خود را مبنى بر اتخاذ و اجراى سياستهـاى نادرست شهـردارى اين شهـرستان در ارتباط با محيط زيست ابراز نمودند.
از قرار معلوم تصرفات و تعرضات انجام شده از جانب سازمان بهـداشت ودرمان و تخريب غيرقانونى “پارك قله” نگرانيهـايى را در نزد شهروندان و فعالين محيط زيست اين شهـرستان بوجود آورده است.

شايان توجه است كه شهـردار بوكان طى نامه اى به شماره ٢٢٩٠ به تاريخ ١٣٩٦/٢/٢ دستور توقف، تعرض و تصرف پارك مذكور را صادر كرده بود، اما در كمال تعحب بعد از چند روز علیرغم مخالفت كمسيون ماده استان با تغيير كاربرى اين پارك ،مجداً تعرض و تخريب اين پارك را از نو آغازكردند.
در اين اثنا فعالان محيط زيست از اين هـمه تغيير موضع هـاى ناگهـانى شهـردارى و ادعاهـاى ضد و نقيض مسئولان در تعجبند و اذعان داشته اند كه با توجه به اينكه شهـردارى متولى و حافظ فضاى سبز شهـرى است، چرا در اقدامات قانونى بر عليه تخلف سنگين شبكه بهـداشت و درمان در قطع درختان و تخريب پارك، مسامحه نموده است.

در ادامه گزارش قيدشده است، كه شهـردار و مسئولين اداره امور شهـرستان بوكان نه تنهـا هـيچ توجهـى به موارد محيط زيستى و در جهـت منافع مردم انجام نداده اند، بلكه فعالين محيط زيست را هـم تهـديد نموده كه از ادامه اين اعتراضات خودارى نمايند.

با استناد به چنين رويكردهـای غير حقوق بشرى در شهـرهـاى شرق كوردستان،جمعيت حقوق بشر كوردستان نگرانيهـاى خود را ابراز نموده و خواهـان توجه بيشترى به حقوق اوليه مردم در ارتباط با حفظ محيط زيست میباشد.

جمعيت حقوق بشر كوردستان