شش ماە است نان شب نداریم 

طبق گزارشی کە بدست جمعیت حقوق بشر کوردستان رسیدە است کارگران فضای سبز شهرداری بروجرد پنج ماە است حقوق دریافت نکردەاند.

در گزارش امدە است  این کارگران بین پنج تا شش ماه مطالبات مزدی پرداخت نشده دارند و شرکت‌های پیمانکاری، کمبود بودجه و نقدینگی را دلیل این تاخیر عنوان می‌کنند و میگویند کە  ادارات مربوطە مانند شهرداری بروجرد  هنوز مطالبات این شرکتها را بە حساب انها واریز نکردە است.

یکی از این کارگران در همین رابطه گفت: “شش ماه است که نان شب نداریم؛ این روزها که ایام انتخابات است، اوضاع نابسامان ما در این هیاهو دیده نمی شود؛  کاندیداها به خصوص کاندیداهای شورای شهر بهتر است در برنامه‌های خود کارگران مظلوم شهرداری را هم در نظر بگیرند”.

و طبق منشور جهانى حقوق انسانى ، هر انسانی حق دارد که صاحب شغل بوده و آزادانه شغل خویش را انتخاب کند، شرایط کاری منصفانه مورد رضایت خویش را دارا باشد و سزاوار حمایت در برابر بیکاری است.

 

جمعيت حقوق بشر كوردستان