جسد کولبر کورد در شرق کوردستان پس از ١٠٥ روز پیدا شد

طبق گزارشی کە بدست جمعیت حقوق بشر کوردستان رسیدە است،جسد رزگار ساکانی اهل روستای “پسان ترگو” از توابع بخش سیلوانه شهرستان اورمیه در شرق کوردستان کە سال گذشتە مفقود شدە بود، دیروزچهارشنبه ٢٧ اردیبهشت ۱۳۹۶ پس از گذشت ١٠٥ روز پیدا شد.

در گزارش آمدە است کە “رزگار ساکانی”بە شغل کاذب کولبری مشغول بودە و در مورخه سه‌شنبه ۱۲ بهمن‌ماه ۱۳۹۵ در نزدیکی روستای”کوران” دچار حادثه ریزش بهمن شده بود و پس از گذشت چند ماه توسط روستاییان این منطقە پیدا شدە است.

در همین حادثه، کولبری دیگر به نام “سرکار احمدی” فرزند سلیم اهل روستای “کوران” از توابع منطقه سومای برادوست (اورمیه) که در زیر بهمن گرفتار شده بود، نجات یافت.

طبق اخبار و گزارشهای مربوطه، در تاریخ فوق گزارش رسیدە بود کە جسد وی پیدا شدە و در بیمارستانی در اورمیە نگهداری میشدە است کە  این خبر پس از دو روز توسط خانوادە وی تکذیب شد.

 

جمعیت حقوق بشر کوردستان