اعتصاب غذای قاسم آبسته، زندانی کورد در زندان رجایی شهر کرج

طبق گزارش رسیدە بە جمعیت حقوق بشر کوردستان  سید قاسم آبسته زندانی کورد در سالن ۲۱ اندرزگاه ۷ زندان رجایی شهر کرج از هفت روز پیش دراعتراض به عدم رسیدگی پزشکی و مشکلات جسمی اش در اعتصاب غذای به سر می برد.

در گزارش امدە است کە قاسم ابستە از مدتی پیش یک غده در کنار لوزه‌هایش پدیدار شده که نفس کشیدن را برای وی دشوار کردە است.  بر اساس تشخیص پزشکان بیهداری زندان رجایی شهر این عارضه خطرناک بوده و باید برای معالجە بە بیمارستانهای خارج از زندان اعزام تا از غده نمونه‌ برداری شود و سپس مداوا گردد.

گویا مسئولین  بهداری زندان همچنین  گفتەاند کە جهت اعزام بە بیمارستان دستور دادستان  باید صادر شود در غیر اینصورت  امکان اعزام وی نیست و مسئول قضایی نیز جهت صادر کردن دستور قضایی برای اعزام وی بە بیمارستان خودداری میکنند.

قاسم آبسته در بهمن ماه ۱۳۸۸ بازداشت  و پس از هشت ماە بازجویی از وی در  بازداشتگاههای اداره اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در  ارومیه در شرق کوردستان به زندان اوین منتقل کە در انجا نیز شش ماە در سلول‌های انفرادی  نگهداری و این زندان در تاریخ ۲۵ فروردین ۱۳۹۱ به زندان رجایی شهر کرج منتقل شد و در خردادماه سال   ١٣٩٥ بە اتهام محاربه از طریق هواداری از گروه‌های سلفی  بە اعدام محکوم شد کە این زندانی اتهامات واردە را بی اساس  میخواند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان