تحقیر و ضرب وشتم زندانی اهل سقز از شرق کوردستان در زندانیان رجایی شهر کرج

طبق گزارش رسیده به جمعیت حقوق بشر کوردستان ، نادر محمدی شهروند اهل سقز کە به اتهام قتل محکوم به قصاص نفس شده است در اندرزگاه ۲ (دارالقران) زندان رجایی‌شهر کرج نگهداری میشود.  مسئولین اندرزگاه، این زندانی معترض را به قصد تحقیر در مقابل دیگر زندانیان  برهنه نمودند.

در گزارش آمدە است کە نادر محمدی به دلیل اعتراض به وجود رابطه جنسی علنی بین زندانیان یا به گفته خود او «لواط در سالن» و بی توجهی مسئولان، دست به اعتصاب غذای اعتراضی زده بود که با ضرب‌وشتم، توهین و انتقال تنبیهی توسط مسئولین زندان روبرو شده است.

همچنین این زندانی گفتە است کە  او بە دستور  مهدوی‌فر رئیس اندرزگاه،وی را به سالن طبقه پایین منتقل و مورد ضرب و شتم و توهین قرار دادە و سپس او را به اندرزگاه ۱۰ انتقال و توسط رئیس این اندرزگاه نیز مورد ضرب و شتم و توهین قرار گرفته و با توهین‌های جنسی و به قصد تحقیر توسط این مسئول برهنه نیز شده است.

لازم بە یادآوریست کە بر اساس موازین حقوق بشری، تحمیل کیفر و سلب آزادی، فرد را از حقوق اساسی که متعلق به نوع حقوق بشر میباشد، محروم نمیسازد و این حقوق شامل تمامی اشخاص زندانی و بازداشت‌شدگان نیز میباشد.

جمعیت حقوق بشر کوردستان