تجمع اعتراضی کارگران فصلی معدن آق‌دره(اورمیه)در شرق کوردستان

طبق گزارش رسیده به جمعیت حقوق بشر کوردستان،بیش از ٤٠ نفر از کارگران معدن آق درە در  اعتراض بە اخراج از کار، امروز هم تجمع اعتراضی برگزار کردند.

در گزارش آمدە است کە کارگران یاد شده که حدود ۴۰نفر از اهالی روستای (آق دره وسط) هستند  می گویند تا پیش از این به صورت فصلی در معدن طلای آق دره مشغول کار بودند اما در سال جاری کارفرما اجازە کار بە آنها نداده و لذا از روز چهارشنبە ٢٠ اردیبهشت ۹۶ در مقابل این معدن  دست بە اعتراض زدەاند.

این کارگران می‌گویند از آنجایی که تا به امروز برای آنها در نیمه نخست سال جاری هیچ فرصت شغلی دیگری غیر از کار در معدن وجود نداشته است،آنها همچنان در مقابل محل کار سابقشان حضور دارند تا در صورت تغییر نظر کارفرما بتوانند مشغول بکار  شوند.

معدن طلای آق‌دره به عنوان دومین معدن طلا در جغرافیای سیاسی ایران و در ۳۰ کیلومتری شهرستان تکاب(استان آذربایجان غربی) در شرق کوردستان واقع شده است و دفتر مرکزی صاحبان این معدن در شهرستان کرج قرار گرفته و ظرفیت تولید سالیانه این معدن تا بیش از  ۲/۲ تن به بهره‌برداری رسیده است.

در همین چارچوب میتوان به معادن استان کوردستان نیز اشاره داشت که طبق آمارهای بدست آمدە، ۸۵۰۰ کیلومتر مربع از پهنه جغرافیایی استان سنە نیز برای اکتشافات معدنی مورد بهره برداری قرارگرفتە و علاوه بر این برای ۷۰۰۰ کیلومتر مربع دیگر برنامە ریزی شدە است و از مجموع  ٣٦٦ واحد معدنی تنها ٩ واحد توسط شرکتهای کوردستانی ادارە شده و بقیە آنها توسط شرکتهای دولتی و یا غیرکوردستانی ادارە میشوند.

 

جمعیت حقوق بشر کوردستان