زن ٦٢ سالە کورد خود را حلق آویز کرد

طبق گزارشی کە بدست جمعیت حقوق بشر کوردستان رسیدە است: زن ۶۲ ساله ای در روستای ساری قورخان تکاب در شرق کوردستان با حلق آویز نمودن به زندگی خود پایان داد . این اتفاق ظهر امروز در خانه متوفی در روستای مذکور روی داده و در اثر این حادثه زن ۶۲ ساله جان باخت.

در گزارش امدە است کە  این دومین فرد است که در عرض چند روز گذشته در تکاب خودکشی نموده است، در حادثه قبلی جوان ۳۲ ساله ای با حلق آویز کردن خود از بالای درخت به زندگیش پایان داد.

طبق گزارشات جمع اوری شدە در روز ١١  فروردین دختری ۲٥ ساله در مریوان،  در ۱٤فروردین  فردی در منطقه اسلام آباد بوکان، در ۲۰ فروردین دختری ۲۰ساله در دریاچه زریبار مریوان ، در ۲٤ فروردین دو برادر پیرو آیین یارسان در کرماشان،  در ۳۰ فروردین جوان ۱٦ ساله جوانرودی، در  ۲ اردیبهشت  دختری ۱۸ساله در پیرانشهر،  در ۹ اردیبهشت زن جوان سقزی، در  ۱۰ اردیبهشت  زن ۲۲ساله مریوانی، در  ۱۱ اردیبهشت پسر جوان سقزی، در ۱۲ اردیبهشت  زن ٦۳ساله سنندجی و  در ۱۳ اردیبهشت  مرد ٦۰ساله سنندجی اقدام بە خودکشی کردە و جانشان را از دست دادەاند.

 

جمعیت حقوق بشر کوردستان