پوزش و اعتذار

بدين وسيله جمعيت حقوق بشر كوردستان اعلام میدارد كه در نوشتن خبر مربوط به امار تعداد زنان و دختران ايزدى در مورخەی ٦ ماە May كه توسط افراد وابسته به داعش ربوده شده اند، اشتباه نوشتاری رخ داده و امار نوشته شده مستند نمى باشد.

ما ضمن تكذيب و تصحیح اين امار، تعداد تقریبی زنان و دختران ربوده شده را بنابە آمار نهادهای رسمی حکومت اقلیم کوردستان و عراق بدين ترتيب اذعان مى داريم کە اين امار در حدود ۷۰۰۰ نفر میباشدکە تاکنون بیشتر از ٣٤٥٧ نفر از آنان از چنگال داعش آزاد گشتە و نزدیک بە ۳٥۰۰ تن دیگر از زنان و دختران ایزدی همچنان در اسارت آن گروە تروریستی مى باشند.

بدینوسیلە از همەی افراد و نهادهای مرتبط و همچنین مخاطبين محترم در این مورد عذر خواهـى مى نماييم و سعی خواهیم نمود که ازین پس چنین اتفاقی تکرار نگردد.

 

جمعيت حقوق بشر كوردستان