خريد و فروش زنان ايزدى توسط ثروتمندان سعودى

بنا به گزارش رسيده به جمعيت حقوق بشر كوردستان و به نقل از خبرگزارى “هـه والى هـاوار) در شهـر رقه، زنان و دختران و بچه هـاى به افراد ثروتمند سعودى فروخته مى شوند.

در ادامه گزارش قيد شده است، تعداد ٣٤٨٥ زن و دختر ايزدى توسط داعش و به هـمكارى نيروهـاى وابسته و گمارده دزديده شده بودند، و از انهـا سوءاستفاده و جهـت خريد و فروش واقع شده بودند.با استناد به اين گزارش در ناحيه جنوب شهـر رقه دو بازار خريد و فروش دختران و زنان ايزدى وجود دارد، كه مشترى اصلى انهـا ثروتمندان سعودى هـستند و بدين وسيله انهـا مى توانند با نرخى بسيار ناچيز اين زنان و دختران را بخرند.

به نقل از برخى از شهـروندان اين شهـر نيروهـاى داعش مانند اسير جنگى با اين زنان رفتار نموده، و قبل انجام معامله انان را به زور ضرب و شتم،ايين مسلمان شدن را به انهـا تحميل مى نمايند. قسمتى ديگر از گزارش اشاره به ان دارد كه در ٥ ماه گذشته تعداد ٣٠٤٨٥ از زنان و دختران ايزدى ناپديد شده اند و گروه داعش انهـا را به شهـر ديره زور انتقال داده اند.

اكنون اين زنان وضعيت بسيار اسفناك و دردبارى را تجربه مى كنند، به طورى كه شهـر رقه مانند يك زندان با اعمال شاقه براى زنان و دختران ايزدى به شمار مى رود.

جمعيت حقوق بشر كوردستان