دستگير و زندانى شدن يك فعال در شبكەهای اينترنتى شهـر سنه در شرق كوردستان

دستگير و زندانى شدن يك فعال در شبكەهای اينترنتى شهـر سنه در شرق كوردستان

بنا به گزارش دريافتى توسط جمعيت حقوق بشر كوردستان، در تاريخ ١٣٩٦/٠٢/١٣ “سارا كمانگر” فعال در شبكه هـاى اينترنتى شهـر سنه از سوى نيروهـاى اطلاعاتى رژيم جمهـورى اسلامى ايران دستگير و به جاى نامعلومى منتقل شدە است.
در ادامه گزارش قيد شده است کە پيگيرى و جستجو براى يافتن جا و مكان سارا كمانگر از سوى خانواده ايشان تابحال بدون نتيجه بوده است، و در هـمين اثناء تا لحظه ى پخش شدن اين خبر هـيچ نوع اگاهـى از چگونگى دستگيرى و مكان نامبرده در دست نمى باشد.

گفتنى است كه، سردمداران و دست اندركاران جمهـورى اسلامى ايران، در هـنگام نزديك شدن به انتخابات دوره ى دوازده هـم رياست جمهـورى بر شدت رفتار، ايجاد فشار، ترس و رعبت در ميان ملت كورد در شهـرهـاى شرق كوردستان افزوده است.

جمعيت حقوق بشر كوردستان