شهروند مریوانی در شرق کوردستان اقدام به خودسوزی کرد

شهروند مریوانی در شرق کوردستان اقدام به خودسوزی کرد

طبق گزارش رسیده به جمعیت حقوق بشر کوردستان، روز دوشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ شمسی، مردی دستفروش در مریوان در پی توقیف کردن چرخ دستی او از سوی ماموران شهرداری این شهر، اقدام به خوسوزی کرد.

در ادامه گزارش آمده است که ماموران شهرداری زمانیکه قصد بردن چرخ دستی که تنها منبع درآمد این مرد بوده است ، بااقدام مرد دستفروش با ریختن بنزین روی بدن خود که قصد خودسوزی داشت روبرو شدند و مانع اینکار شدند.
این اقدامات در حالی شکل میگیرد که شهرهای شرق کوردستان با معضل شدید بیکاری، شغلهای کاذب،آزار و اذیت توسط نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی ایران و مشکلات روحی روانی مواجه بوده که  هرروزه افزایش می یابد.

لازم به ذکر است که دستفروشی و کولبری یکی از مشاغل کاذب و رایج در شهرهای شرق کوردستان است که وسیله ای جهت امرار معاش خانوارهای بسیاری در این مناطق میباشد اما میبینیم که نیروها و ماموران  وابسته به دولت ایران، این حق را هم به ایشان روا نداشته و مدام در پی آزار و اذیت آنها بوده و حتی در ارتباط با کولبران اقدام به کشتن آنها میکنند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان