بازداشت مجری یک ستاد انتخاباتی به اتهام توهین به امام رضا

طبق گزارشی کە بدست جمعیت حقوق بشر کوردستان رسیدە است  مجری برنامە تبلیغاتی یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری ایران در استان ایلام در شرق کوردستان امروز شنبه، ۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ بە اتهام توهین به مقدسات، اهانت به ائمه و اهانت به امام رضا درشهر مهران در شرق کوردستان توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران دستگیر و بە مکان نامعلومی انتقال دادە شد.

در گزارش امدە است کە محمد رزم رئیس کل دادگستری جمهوری اسلامی ایران در  استان ایلام، ضمن تایید این خبر گفتە است کە  “این فرد که اهل شهرستان ایوان غرب است در مراسم افتتاح ستاد استانی یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری دور دوازدهم در ایلام، نامه‌‌ای را قرائت می‌کند که حاوی توهین به مقدسات و اهانت به ائمه معصومین و اهانت به ساحت مقدس امام رضا بود. و پس از وصول گزارش مرجع انتظامی در این زمینه، موضوع در دستور کار دستگاه قضایی استان قرار گرفت و دادستان مرکز استان ایلام گزارش را به شعبه اول بازپرسی دادسرای این شهر که به تخلفات انتخاباتی رسیدگی می‌کند، ارجاع داد”.

محمد رزم همچنین گفت :کە شعبه بازپرسی دستور احضار و جلب این فرد را صادر کرد که وی از حضور در دادسرا استنکاف نمود و زمانی که ماموران با  نیابت قضایی به شهرستان ایوان رفتند متوجه شدند که وی به نزدیکی شهر مهران متواری شده است.

فرد مذبور ساعات اولیە امروز توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران در نزدیکیهای مهران دستگیر و روانە زندان شدە است.

 

جمعیت حقوق بشر کوردستان