دانشجوی کولبر کورد سردشتی در شرق کوردستان پس از یک ماه مجروحیت جانش را ازدست داد

براساس گزارش رسیده به جمعیت حقوق بشر کوردستان،رحمان ابراهیمی فرزند قاسم اهل شهرستان ربط(سردشت) در شرق کوردستان،پس از گذشت یک ماه درد و رنج در بیمارستان تبریز جانش را از دست داد.

رحمان ابراهیمی ۱۹ ساله و  دانشجوی دانشگاه  خرم آباد(استان لورستان)بود که جهت هزینه های تحصیل به شغل پر مشقت کولبری روی آورده و امرار معاش مینمود,نامبرده یک ماه پیش با شلیک مستقیم نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی ایران  زخمی شد و طبق گزارش رسیده پس از یک ماه تحمل درد و مجروحیت جانش را از دست داده است.

لازم به ذکر است که بعلت نبود زیرساختهای اقتصادی،عدم مدیریت صحیح و سیاستهای تبعیض آمیز منطقه ای بخصوص در شرق کوردستان توسط نظام جمهوری اسلامی ایران،مردمان این بخش جغرافیایی بناچار به شغلهای پر مخاطره کولبری و یا شغلهای کاذب از جمله دستفروشی روی آورده و از این راه امرار معاش میکنند.

 

جمعیت حقوق یشر کوردستان