بیش از ٨٠ هزار  نفر در شرق كوردستان با معضل اعتیاد درگیر هستند

بنا به گزارشات دريافتى توسط جمعيت حقوق بشر كوردستان، سن کسانی کە بە اعتیاد روی آوردەاند بە کمتر از ١٨ سال رسیدە و نگران كننده تر از آن افزايش كشفیات مواد مخدر صنعتى جدید در میان این قشر از جامعە میباشد.

در ادامه گزارش و به نقل از “سليم كريمى” دبير هـماهـنگى مبارزه با مواد مخدر شرق كوردستان قيد شده كه (٢١ هزار نفر) تعداد  معتادان در شرق کوردستان بوده و از هـر ١٠ مرد ٢ زن معتاد شناسایی شدە است.

بر اساس آمارها و دادەهای حکومتی،متوسط تعداد خانوار در شرق کوردستان  ٤ نفر اعلام شدە که بر اساس آمار مسئولین جمهوری اسلامی ایران  بە معنای درگیر بودن  بیش از ٨٠ هزار نفر با مسئلە اعتیاد است.

بر اساس نظرات کارشناسان، فشارهـاى اقتصادى، فقر و محروميت از مسائل اجتماعى و كمبود فضاهای آموزشى، ورزشى و مراكز درمانى و بهـداشتى از جملە عوامل روی آوردن جوانان بە مواد مخدر عنوان شده است.

در همین رابطە سید احسن علوی دریک جلسە متشکل از مدیران و نمایندگان  انتصابی جمهوری اسلامی  ایران در استان سنە(شرق کوردستان)اظهارداشت که آمار بيكارى در شهـرهـاى این استان به مرز ٤٥٪‏ رسيده و حتی چندی پیش نیز مرکز آمار ایران،  کرماشان و ایلام را بە عنوان بیکارترین استانها در جغرافیای ایران اعلام کرد.

جمهوری اسلامی ایران با سیاستهای تبعیض آمیز در بخشهای اقتصادى،  كشاورزى و صنعت و خدمات توانستە است مشکلات فراوانی را برای شهروندان ایجاد کند،بە عنوان مثال میتوان بە بخش کشاورزی اشارە کرد کە کارشناسان این امر در شرق کوردستان معتقدند کە  این بخش از نظر توسعە افت فراوانی داشتە واین در حالیست کە سالانه سە  میلیارد وسیصد  میلیون مترمکعب آب در سدهای استان سنە  ذخیره  میشود و سهم شهروندان استان سنە از این میزان تنها آبیاری دو هزار و هفتصد هکتار است و بقیە آن بە پنج استان غیر کورد در مرکز جغرافیای سیاسی ایران  انتقال دادە میشود.

 

جمعيت حقوق بشر كوردستان