٢٥٤٤ كلاس درس نيازمند به تخريب و بازسازى در استان خراسان شمالی

در پى خبرهـايى كه جمعيت حقوق بشر كوردستان دريافت نموده است، و به نقل از مدير كل نوسارى و تجهـيز مدارس در استان خراسان شمالى  ( در این استان بیشترین شهروندان کورد هستند ) هم اكنون ١٣٠٠ كلاس درس نيازمند مقاوم سازى است.

به گزارش ايسنا ، ابولقاسم بابايى اظهـار كرد:” حدود ٥٠٪‏ از مدارس استان در قالب ٢٠٠٠ كلاس درس نيازمند مقاوم سازى است، نامبرده اظهـار كرد:” با توجه به به اينكه براى مقاوم سازى هر كلاس درس حدود ٤٠٠ ميليون ريال اعتبار مورد نياز است، پس با اين وجود ١٣٠٠ كلاس درس بايد ميلياردهـا ريال به اين مهـم اختصاص يابد.”

بابايى با بيان اينكه بر اساس قانون اجراى پروژه هـاى تخريب و بازسازى در اولويت قرار دارد، خاطر نشان كرد:” از مجموع ٢٥٤٤ كلاس درس نيازمند به تخريب و بازسازى در استان بيش از ١٢٠٠ كلاس درس تخريب شده و مابقى نيز بايد در دستور كار قرار گيرد.

هر چند سال در هنگام انتخابات جمهوری اسلامی ایران برای شورهای شهری و روستایی همچنین انتخابات ریس جمهوری مسئولین جمهوری اسلامی ایران در مناطق مختلف با وعدە وعید های کە  بازسازی مدارس یکی از وعدەهای انهاست سعی بر ان دارند کە  شهروندان را در این انتخابات مشارکت دهند.

با توجه به اين اظهـارات، بسيار بديهـى است كه اين عواقب جدى و نگران كننده، ناشى از اتخاذ سياستهـاى نادرست و ناکارامد سران جمهـورى اسلامى ايران ، سلامت  کودکان و دانش اموزان  را بە مخاطرە کشاندە است ، چگونە میتواند در یک استان  ٢٥٤٤ کلاس درس  همزمان نیازمند تخریب و بازسازی باشد؟

 

جمعيت حقوق بشر كوردستان