تداوم اقدامات ضد حقوق بشرى حاكمان تركيه (AKP) بر عليه ملت كورد در شمال كوردستان

بنا به گزارش رسيده به جمعيت حقوق بشر كوردستان، امروز به تاريخ ٢٠١٧/٠٤/٢١ پليس تركيه عمليات نظامى گسترده اى را بر عليه خلق كورد به انجام رسانيد، كه در اين اثنا دهـها نفر از شهـروندان كورد شهـرهـاى شمال كوردستان دستگير و روانه زندان شدند.

در حين اين عمليات نظامى امروز پليس تركيه، به شكل غير قانونى وارد منازل و حريم خصوصى شهـروندان درشهـرهـاى درسيم، خارپيت و ازمير شده و دهـها نفر از فعالين سياسى و مدنى  كورد و چپ را به منظور جلوگيرى از فعاليتهاى  اولين روز از ماه مى  ، روز جهانى كارگر   بازداشت كرده اند و  هـمچنان در ادامه حملات پليس تركيه به محله ى جمهـورى در شهـر درسيم حمله كرده و يك دانشجو را به نام “سه فجان توپان” دستگير نمود.

در شهـر خارپه تيش يك شهـروند به نام “حسرت سوزگون” دستگير شده و روانه ى مركز پليس شهـر شده است.

در ادامه اين گزارش قيد شده كه، در چارچوب اين حملات غير قانونى پليس تركيه به مراكز و دفاتر احزاب سياسى از جمله حزب سوسياليست   تهيدستان ، فدراسيون انجمن جوانان سوسياليست و حزب اتحاد و ازادى و هـمچنان منزل چندين دانشجو در اين شهـر و دفتر مركزى  مجله “قالدرچه “را به منظور جلوگيرى از ادامه فعاليتشان بستند.

قابل توجه است كه، در حين انجام اين عمليات ضد حقوق بشرى توسط پليس تركيه به منازل شهـروندان كورد و احزاب و سازمانهـاى چپ، مردم شعار صدايمان را نمى توانيد خفه كنيد، بلكه فرياد ازديخواهـى ما را بيشتر رساتر خواهـيد نمود، سر مى دادند.

بسيار گفتنى است كه، حاكمان تركيه بيشتر از يك سال است كه جنگ نابرابرى را به ملت كورد تحميل نموده، كه در اين اثناء صدهـا تن از خلق كورد جان و مال خود را براى استقرار استقلال و ازادى از دست داده اند،

اما بر اساس رويكردهـاى واقعى ملت كورد از پاى ننشسته و به مبارزات و مقاومت خود تا پيروزى ادامه خواهـند داد.

 

جمعيت حقوق بشر كوردستان