اعتراض کارکنان دانشگاه آزاد واحد سنه در شرق کوردستان

اعتراض کارکنان دانشگاه آزاد واحد سنه در شرق کوردستان

براساس گزارش رسیده به جمعیت حقوق بشر کوردستان، دیروز چهارشنبه۳۰فروردین ۱۳۹۶ شمسی،کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنه در شرق کوردستان، در مقابل دانشکده فنی مهندسی تجمع اعتراضی برگزار کرده و خواستار افزایش حقوقشان شدند ، تجمع کنندگان همچنین به نحوه مدیریت رییس دانشگاه،محمد قربان کیانی و مسوولان در خصوص سردادن شعار مبنی بر مازاد نیرو معترض بودند.
در ادامه گزارش آمده است که سال گذشته ۱۸ نفر از افراد(خاص)! بصورت غیرقانونی در دانشگاه آزاد واحد سنه استخدام شدند واین درحالیست که اینگونه رفتارها و تناقض گوییها با مازاد نیرو که از طرف مسوولین اعلام شده است،منافات دارد.
در نظام جمهوری اسلامی ایران اصل استخدام و امرار معاش بر پایه روابط و تصمیمات نهادهای امنیتی بودە و تخصص و دانش استخدام شوندگان در درجات بعد مورد توجە قرار میگیرد.

جمعیت حقوق بشر کوردستان