ماشين اعدام جمهـورى اسلامى ايران در بروجرد

بنا به گزارش دريافتى توسط جمعيت حقوق بشر كوردستان ، امروز چهار شنبه ٣٠ فروردين محمود ترابى، زندانى زندان شهـرستان بروجرد جهـت انجام اجراى اعدام به سلول انفرادى زندان بروجرد منتقل شده است. محمود ترابى به اتهـام قتل از ٨ سال پيش در زندان به سر مى برد.

در ادامه گزارش قيد شده است كه، مسئولين زندان توسط تماس تلفنى  به اطلاع خانواده وى رسانده اند كه حكم ايشان فردا به اجرا در خواهـد امد.

ادامه گزارش حاكى بر اين است كه، سازمانهـاى حقوق بشرى بر اين باورند كه بيش از نيمى از اعدامهـايى كه در سال گذشته به اجراگذاشته شده است، توسط دولت يا نهـاد قضايى اطلاع رسانى نشده است.

بر اساس گزارش سالانه عفو بين لملل، ايران به تناسب سرانه جمعيت و ميزان اعدام رتبه نخست اعدام شهـروندان خود در دنيا را دارد، و در هـمين ارتباط، ايران جايگاه خود را به عنوان بزرگترين جلاد انجام و اجراى حكم اعدام در جهـان به تثبيت رسانده است.

جمعيت حقوق بشر كوردستان